REGULAMIN

REGULAMIN

Mikołaj do wynajęcia – Regulamin wykonania Usługi

Pojęcia ogólne
Usługa –rozumiana jest poprzez przyjazd Mikołaja na miejsce podane w Zgłoszeniu w celu odbycia spotkania w miejscu podanym w Zgłoszeniu.
Zgłoszenie – odbywa się drogą telefoniczną, wysłanie wiadomości SMS, wysłanie wiadomości email na właściwy adres Wykonawcy Usługi lub formularz zgłoszeniowy umieszczony na stronie www.mikolajnaswieta.pl. W Zgłoszeniu należy zawrzeć imię i nazwisko Zamawiającego, numer telefonu, adres email, adres miejsca wykonania Usługi oraz datę i przedział godzinowy wykonania Usługi.
Wizyta – jest to spotkanie liczone od momentu wejścia Mikołaja do obiektu, w którym Mikołaj ma odbyć spotkanie w celu wykonania Usługi. Mikołaj nie przyjeżdża prawdziwymi saniami zaprzężonymi w renifery. Środkiem komunikacji Mikołaja jest samochód bądź inny środek transportu. Wizyta obejmuje bezpośrednie czynności przygotowawcze (kontrakt z klientem, przekazanie i wniesienie prezentów i wejście do obiektu w którym Mikołaj ma odbyć spotkanie) do spotkania.
Mikołaj – osoba przebrana w strój Mikołaja na który składa się: kubrak i spodnie w kolorze czerwonym, czapka, sztuczna broda (z wyjątkiem naturalnej brody, która nie wymaga założenia sztucznej brody), buty (specjalne nakładki na buty w kolorze czarnym), sztuczny brzuch (z wyjątkiem naturalnego brzucha, który nie wymaga założenia sztucznego brzucha) oraz worek na prezenty.
Śnieżynka - osoba przebrana w strój Śnieżynki, pomocnicy Mikołaja, na który składa się: kubrak/peleryna (opcjonalnie) w kolorze czerwonym, czapka i buty.
Wizyta wraz ze Śnieżynką – obejmuje Wizytę, w której uczestniczy Śnieżynka, która odpowiedzialna jest za pomoc Mikołajowi w wykonaniu Usługi.
Opłata – jest to wartości usługi, wpłacana na konto bankowe w celu rezerwacji Usługi zgodna z cennikiem Usług zawartym na stronie Wykonawcy.
 
Spóźniony Zamawiający - uznaje się osobę fizyczną, osobę prawną bądź podmiot bez osobowości prawnej zainteresowany Usługą świadczoną przez Wykonawcę, który wysłał Zgłoszenie po 16 grudnia.
Wykonawca Usługi – w dalszej części Regulaminu zwanym Wykonawcą. Wykonawcą Usługi jest Rimarif Partners Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Corellego 9/4, 03-289 Warszawa, wpisana do rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział pod nr KRS 0000521195, NIP 5223018519, którego strona www.mikolajnaswieta.pl jest własnością.
Termin Wykonania Usługi – w dalszej części Regulaminu zwany Termin, jest to dzień oraz przedział godzinowy Wykonania Usługi.
Konto bankowe - Wszelkie wpłaty dokonywane przez Zamawiającego powinny być kierowane na konto bankowe Wykonawcy Usługi. Nr konta bankowe Wykonawca Usługi przekazuje za pośrednictwem poczty internetowej e-mail wraz z e-mail’em potwierdzającym przyjęcie zgłoszenia.
§ 1
Usługę należy zamówić za pomocą Zgłoszenia. Wszelkie dane kontaktowe potrzebne do Zgłoszenia znajdują się na stronie internetowej www.mikolajnaswieta.pl.
§ 2
Wizyty odbywają się w języku polskim, o ile nie poinformowano Wykonawcy podczas Zgłoszenia, że Usługa ma odbyć się w języku angielskim.
§ 3
Zamawiający Usługę oświadcza, iż zapoznał się i akceptuje niniejszy regulamin oraz Wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Wykonawcę, w celu wykonania Usługi, kontroli jakości wykonania Usługi, jak również może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, w tym otrzymywanie na podany adres e-mail Zamawiającego informacji handlowej przesłanej przez Wykonawcę, w imieniu własnym lub na zlecenie jego partnerów. Jak również przyjmuje do wiadomości, iż ma prawo wglądu oraz zmiany treści swoich danych osobowych.
§ 4
Usługa przyjęta jest do realizacji, w przypadku gdy Zamawiający otrzyma od Wykonawcy wiadomość email, na adres email podany w Zgłoszeniu, z potwierdzeniem przyjęcia Usługi do realizacji, wiadomość SMS, na numer telefonu podanym w Zgłoszeniu, z potwierdzeniem przyjęcia Usługi do realizacji lub skontaktuje się z Zamawiającym osoba uprawniona do potwierdzenia Usługi i potwierdzi Zamawiającemu, że Usługa została przyjęta do realizacji. Wykonawca zastrzega sobie prawo do potwierdzenia przyjęcia Usługi do realizacji, w każdy możliwy sposób wymieniony w niniejszym paragrafie.
§ 5
W przypadku potwierdzenia Usługi przez Wykonawcę, Zamawiający zobowiązany jest dokonać wpłaty Opłaty Rezerwacyjnej za Wizytę na konto bankowe Wykonawcy, do 3 dni roboczych, od otrzymania potwierdzenia Usługi.
§ 6
Wszelkie wpłaty, w tym Opłatę Rezerwacyjną oraz Opłatę, należy kierować na konto bankowe Wykonawcy podany w e-mailu potwierdzającym przyjęcie Zgłoszenia. W tytule przelewu należy wpisać Imię i Nazwisko Zamawiającego Usługę oraz informację czy jest to Opłata Rezerwacyjna czy Opłata.
§ 7
Mikołaj w dniu wykonania Usługi, bądź w dzień poprzedzający wykonanie Usługi, kontaktuje się z Zamawiającym w celu potwierdzenia Usługi i poinformowania Zamawiającego o godzinie wykonania Usługi. Mikołaj kontaktuje się z Zamawiającym na podany przez Zamawiającego w Zgłoszeniu numer telefonu.
§ 8
1) Wszelkie istotne zmiany wykonania Usługi tj. zmiana czasu trwania Wizyty, zmiana miejsca Wizyty oraz wszelkie inne zmiany mogące naruszyć niniejszy regulamin należy niezwłocznie kierować do Wykonawcy na numer telefonu podany w zakładce „kontakt” na stronie internetowej www.mikolajnaswieta.pl/kontakt. Zmiany, o których mowa powyżej, w niniejszym paragrafie, są przyjmowane jedynie za pośrednictwem rozmowy telefonicznej, wszelkie inne sposoby kontaktu z Wykonawcą, dotyczące istotnych zmian wykonania Usługi, nie będą brane pod uwagę.
2) W kwestiach niezmieniających warunków Usługi, bądź w przypadku drobnych zmian w Wizycie należy kontaktować się bezpośrednio z Mikołajem, który został wyznaczony do wykonania Usługi przez Wykonawcę i skontaktował się z Zamawiającym w dniu wykonania Usługi.
§ 9
Drobne zmiany Usługi, o których mowa w § 8 rozpatrywane są indywidualnie. Wykonawca zastrzega sobie prawo do oceny i weryfikacji stopnia zmian wniesionych przez Zamawiającego.
§10
Usługę uznaje się za wykonaną w przypadku spełnienia się poniższych przesłanek:
- Mikołaj stawił się na miejscu wykonania Usługi podanym w Zgłoszeniu i/lub Mikołaj odbył Wizytę na miejscu podanym w Zgłoszeniu.
- W przypadku, gdy Mikołaj zjawił się na miejscu wykonania Usługi, jednak z przyczyn nie leżących po jego stronie Usługa nie mogła zostać wykonana, taką Usługę uznaje się za wykonaną.
§ 11
Opłata za Usługę powinna być dokonana najpóźniej na 7 dni po otrzymaniu Potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia od Wykonawcy Usługi przelewem bankowym na wskazane w emailu potwierdzającym przyjęcie Zgłoszenia konto bankowe lub poprzez link do szybkich płatności wygenerowany przez Wykonawcę Usługi i przesłany w emailu potwierdzającym przyjęcie Zgłoszenia oraz Zamawiający zobowiązany jest przesłać na właściwy adres email informacje o dokonaniu przelewu wraz z potwierdzeniem przelewu z banku, z którego wpłaty dokonał. W przypadku braku wpłaty, bądź braku przesłania informacji o przelewie wraz z potwierdzeniem przelewu na właściwy adres email uznaje się, iż Zamawiający odstąpił od Usługi. Wykonawca nie dopuszcza możliwości opłaty za Usługę po wykonaniu Usługi.
§ 12
Zamawiający posiada prawo do rezygnacji z Usługi w terminie 14 dni od daty wysłania Zgłoszenia. Jednak nie później niż dzień przed wykonanie Usługi. W przypadku Rezygnacji z Usługi w terminie krószym niż 7 dni przed wykonaniem Usługi, Wykonawca jest uprawniony do pobrania Opłaty Rezerwacyjnej w wysokości 40% ceny Usługi. Pozostałą kwotę Wykonawca zwróci na wskazane przez Zamawiajcego konto bankowe w terminie 14 dni od dnia złożenia Rezygnacji przez Zamawiającego.
§ 13
Zamawiający, w razie nie spełnienia warunków określonych w § 11, oświadcza, iż nie jest zainteresowany Usługą, którą oferuje Wykonawca. Zamawiający jednocześnie Zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Wykonawcy Usługi.
§ 14
W przypadku dokonania przez Zamawiającego Opłaty za Usługę i późniejszej jego rezygnacji z Usługi, Opłata jest zwracana w terminie 14 dni od dnia rezygnacji z Usługi. W przypadku Rezygnacji w terminie krószym niż 7 dni przed wykonaniem Usługi, Wykonawca jest uprawniony do pobrania Opłaty Rezerwacyjnej w wysokości 40% ceny Usługi.
§ 15
Za dzień rezygnacji z Usługi uznaje się dzień w którym, Zamawiający w razie rezygnacji z Usługi prześle na właściwy adres email informację z rezygnacją z Usługi. Rezygnacja z Usługi zostanie potwierdzona w ciągu 3 dni roboczych. Jeżeli rezygnacja z Usługi nastąpi na 3 dni przed wykonaniem Usługi, ale po 14 dniach od Rezerwacji Usługi, Usługę uznaje się za wykonaną i Zamawiający w przypadku niedokonania Opłaty jest zobowiązany do jej uregulowania, natomiast w przypadku, gdy Zamawiający dokonał Opłaty, Opłata przepada.
§ 16
W przypadku, gdy Wykonawca nie jest w stanie wykonać Usługi, a Usługa została potwierdzona i Opłata uiszczona. Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu pełnej wpłaconej kwoty przez Zamawiającego w terminie do 14 dni od dnia poinformowania Zamawiającego o nie wykonaniu Usługi przez Wykonawcę na konto bankowe wskazane przez Zamawiającego.
§ 17
Wykonawca nie może zagwarantować wykonania Usługi przez konkretnego Mikołaja lub osobę o określonych cechach charakteru.
§ 18
1) Wykonawca Usługi gwarantuje Zamawiającemu, iż Usługa zostanie zrealizowana w przedziale godzinowym, który jest określony przez Zamawiającego w Zgłoszeniu.
2) W przypadku braku wolnego terminu wyznaczonego przez Zamawiającego, Wykonawca skontaktuje się z Zamawiającym w celu możliwości przesunięcia terminu wykonania Usługi. W przypadku braku możliwości uzgodnienia dogodnego terminu, bądź nie wyrażenia przez Zamawiającego zgody na zmianę terminu, Zgłoszenie uznaje się za nie ważne.
§ 19
1) Realizacja Usługi dostępna jest przez sezon zimowy. Przedział godzinowy wykonania Usługi jest ustalany indywidualnie zgodnie z cennikiem podanym na stronie www.mikolajnaswieta.pl.
2) Zamawiający w Zgłoszeniu podaje termin wykonania Usługi, w trakcie potwierdzania przyjęcia Usługi do realizacji, osoba uprawniona do potwierdzenia, w razie braku wolnego terminu podanego przez Zamawiającego, kontaktuje się z Zamawiającym w sprawie możliwości zmiany określonego przez Zamawiającego w Zgłoszeniu, terminu wykonania Usługi. W przypadku nie wyrażenia przez Zamawiającego zgody na zmianę terminu Usługi stosuje się § 18 pkt 2
§ 20
1) Długość trwania Wizyty Mikołaja jest uzależniony od wybranej przez Zamawiającego oferty i o ile nie ustalono inaczej, trwa odpowiednio:
- dla osób prywatnych Oferta „SzybkiPrezent” trwa do 10 minut, Oferta „Standard” trwa do 20 minut oraz Oferta „EkstraM” trwa do 30 minut,
- dla osób prawnych, placówek edukacyjno-wychowawczych oraz podmiotów bez osobowości prawnej Usługa trwa do 60 minut.
2) Jeżeli Wizyta Mikołaja zostanie przedłużona nie z winy Mikołaja. Zamawiający oświadcza, iż jest świadom rozpoczęcia kolejne Wizyty zgodnie z cennikiem oferty, na którą się zdecydował oraz obowiązującym Regulaminem. Cennik oraz Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.mikolajnaswieta.pl.
§ 21
Wizyta może zostać zakończona jeżeli spełnione zostaną poniższe warunki:
- Mikołaj rozda prezenty i/lub została zrealizowana Usługa zgodna ze Zgłoszeniem jakie Zamawijący przesłał do Wykonawcy, natomiast nie później niż czas trwania Usługi.
- Mikołaj ma prawo odmówić wykonania Usługi w przypadku poczucia zagrożenia.
- W przypadku, gdy Mikołaj zjawił się na miejscu wykonania Usługi, jednakże nie był w stanie wykonać Usługi z przyczyn nie leżących po stronie Mikołaja.
- Czas trwania zamówionej Usługi dobiegł końca. Czas Usługi jest liczony od momentu pojawienia się Mikołaja pod wskazanym przez Zamawiającego adresem.
§ 22
W przypadku, gdy Usługa nie może zostać wykonana z winy Zamawiającego, Wykonawca nie może zapewnić Zamawiającego o późniejszym rozpoczęciu Usługi. W tym przypadku Zamawiający akceptuje, iż Usługa została wykonana.
§ 23
Wykonawca zapewnia również Usługę dla Spóźnionych Zamawiających, którzy z wielu przyczyn nie mogli wcześniej zamówić u Wykonawcy Usługi. Usługa dla Spóźnionych Zamawiających liczona jest według cennika oraz Oferty podanej na stronie internetowej www.mikolajnasiweta.pl. Natomiast zgodna z niniejszym Regulaminem.
§ 24
Zamawiającego obowiązuje cennik podany w ofercie Usług na stronie internetowej www.mikolajnaswieta.pl w dniu wysłania Zgłoszenia. Cennik na stronie internetowej www.mikolajnaswieta.pl obejmuje Usługę odbywającą się w Warszawie, Rzeszowie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku oraz Szczecinie w granicach miasta. Usługa, która ma zostać wykonana poza granicami miasta, o których mowa powyżej, jest płatna dodatkowo:
- do 10 km – 30 zł brutto
- do 20 km – 60 zł brutto
- do 40 km – 120 zł brutto
 
- powyżej 40 km Opłata Dojazdowa jest ustalana indywidualnie.
Opłata za dojazd Mikołaja poza granicami miast wymienionych w niniejszym paragrafie nazywa się Opłatą Dojazdową.
§ 25
1) dla Osób fizycznych wszystkie ceny podane w cenniku oferty na stronie internetowej www.mikolajnaswieta.pl są cenami brutto (z podatkiem VAT).
2) dla osób prawnych, placówek edukacyjno-wychowawczych oraz podmiotów bez osobowości prawnej ceny podane w cenniku na stronie internetowej www.mikolajnaswieta.pl są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
§ 26
Wszelkie reklamacje, bądź skargi mogą być składane drogą email na właściwy adres email Wykonawcy tj. reklamacja@mikolajnaswieta.pl lub listownie na adres podany w niniejszym Regulaminie.
§ 27
Istnieje możliwość zamówienia Usługi z więcej niż jednym Mikołajem, natomiast musi to być wyraźnie zaznaczone w Zgłoszeniu przesłanym do Wykonawcy. Cena za Usługę z więcej niż jednym Mikołajem ustalana jest indywidualnie, natomiast podstawą do wyceny, Usługi z więcej niż jednym Mikołajem, jest cennik obowiązujący na stronie internetowej www.mikolajnaswieta.pl zgodnie z wybraną Ofertą przez Zamawiającego.
§ 28
Wykonawca daje możliwość, zamówienia Usługi Wizyta wraz ze Śnieżynką. Cennik Usług Wizyty wraz ze Śnieżynką opisany jest na stronie internetowej www.mikolajnaswieta.pl. W przypadku, zamówienia Śnieżynek w liczbie większej niż 2, ceny ustalane są indywidualnie, natomiast podstawą do wyceny Usługi Wizyty wraz ze Śnieżynkami w liczbie większej niż 2 jest cennik obowiązujący na stronie internetowej www.mikolajnasiweta.pl zgodnie z wybraną Ofertą przez Zamawiającego.
§ 29
Wizyta wraz ze Śnieżynką obowiązuje do dnia 22 grudnia, po tym terminie Wizyta wraz ze Śnieżynką możliwa jest jedynie za porozumieniem z Wykonawcą i za wyraźną zgodą Wykonawcy na Usługę Wizyty wraz ze Śnieżynką. Cena Wizyty wraz ze Śnieżynką od dnia 22 grudnia wyliczana jest indywidualnie. Podstawą do wyceny Wizyty wraz ze Śnieżynką, po dniu 22 grudnia, nie jest cennik obowiązujący na stronie internetowej www.mikolajnaswieta.pl.
§ 30
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji Usługi z powodu nieprzewidzianych okoliczności, które są poza kontrolą Wykonawcy, takich jak opóźnienia wynikające z trudnych warunków pogodowych, klęsk żywiołowych, strajków, wojny czy innych czynników mających wpływ na wykonanie Usługi, a nie wynikających z winy Wykonawcy.
§ 31
Wszelkie spory, bądź przypadki nie określone w niniejszym Regulaminie, rozpatrywane są indywidualnie, dla każdego Zamawiającego.
§ 32
Akceptacja powyższego Regulaminu jest dobrowolna, lecz wiążąca obie strony.
§ 33
Wszelkie przytoczone pojęcia występujące w powyższym Regulaminie są pojęciami umownymi, stworzonymi wyłącznie na potrzeby niniejszego Regulaminu.
§ 34
Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 16 września 2021 roku.