REGULAMIN

REGULAMIN

Mikołaj do wynajęcia – Regulamin wykonania Usługi Wideorozmowy

Pojęcia ogólne
Usługa –rozumiana jest poprzez połączenie internetowe wideofoniczne
Zamówienie – odbywa się drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy umieszczony na stronie www.mikolajnaswieta.pl. W Zgłoszeniu należy zawrzeć imię i nazwisko Zamawiającego, numer telefonu, adres email, nr telefonu potrzebny do połączenia wideofonicznego za pomocą aplikacji WhatsApp oraz datę, godzinę oraz przedział godzinowy wykonania Usługi.
Wideorozmowa – jest to spotkanie za pomocą połączenia internetowego w formie wideofonicznej rozmowy.
Mikołaj – osoba przebrana w strój Mikołaja na który składa się: kubrak i spodnie w kolorze czerwonym, czapka, sztuczna broda (z wyjątkiem naturalnej brody, która nie wymaga założenia sztucznej brody).
Opłata – jest to należna kwota za Usługę Wideorozmowy.
Zamawiający – za Zamawiającego uznaje się osobę fizyczną, osobę prawną bądź podmiot bez osobowości prawnej zainteresowany Usługą świadczoną przez Wykonawcę.
Wykonawca Usługi – w dalszej części Regulaminu zwanym Wykonawcą. Wykonawcą Usługi jest Rimarif Partners Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Corellego 9/4, 03-289 Warszawa, wpisana do rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział pod nr KRS 0000521195, NIP 5223018519, którego strona www.mikolajnaswieta.pl jest własnością.
Termin Wykonania Usługi – w dalszej części Regulaminu zwany Termin, jest to dzień oraz przedział godzinowy Wykonania Usługi.
Konto bankowe - Wszelkie wpłaty dokonywane przez Zamawiającego powinny być kierowane na konto bankowe Wykonawcy Usługi. Nr konta bankowe Wykonawca Usługi przekazuje za pośrednictwem poczty internetowej e-mail wraz z e-mail’em potwierdzającym przyjęcie zgłoszenia.
§ 1
Usługę należy zamówić za pomocą formularza Zgłoszeniowego. Wszelkie dane kontaktowe potrzebne do Zgłoszenia znajdują się na stronie internetowej www.mikolajnaswieta.pl.
§ 2
Wideorozmowa odbywa się w języku polskim, o ile nie poinformowano Wykonawcy podczas Zgłoszenia, że Usługa ma odbyć się w języku angielskim.
§ 3
Zamawiający Usługę oświadcza, iż zapoznał się i akceptuje niniejszy regulamin oraz Wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Wykonawcę, w celu wykonania Usługi, kontroli jakości wykonania Usługi, jak również może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, w tym otrzymywanie na podany adres e-mail Zamawiającego informacji handlowej przesłanej przez Wykonawcę, w imieniu własnym lub na zlecenie jego partnerów. Jak również przyjmuje do wiadomości, iż ma prawo wglądu oraz zmiany treści swoich danych osobowych.
§ 4
Usługa przyjęta jest do realizacji, w przypadku gdy Zamawiający otrzyma od Wykonawcy wiadomość email, na adres email podany w Zgłoszeniu, z potwierdzeniem przyjęcia Usługi do realizacji, wiadomość SMS, na numer telefonu podanym w Zgłoszeniu, z potwierdzeniem przyjęcia Usługi do realizacji lub skontaktuje się z Zamawiającym osoba uprawniona do potwierdzenia Usługi i potwierdzi Zamawiającemu, że Usługa została przyjęta do realizacji. Wykonawca zastrzega sobie prawo do potwierdzenia przyjęcia Usługi do realizacji, w każdy możliwy sposób wymieniony w niniejszym paragrafie.
§ 5
W przypadku potwierdzenia Usługi przez Wykonawcę, Zamawiający zobowiązany jest dokonać wpłaty Opłaty za Usługę na konto bankowe Wykonawcy, do 3 dni roboczych, od otrzymania potwierdzenia Usługi.
§ 6
Wszelkie wpłaty, należy kierować na konto bankowe Wykonawcy podany w e-mailu potwierdzającym przyjęcie Zgłoszenia. W tytule przelewu należy wpisać Nr pod, którym Zgłoszenie zostało przyjęte.
§ 7
Mikołaj w dniu wykonania Usługi, bądź w dzień poprzedzający wykonanie Usługi, kontaktuje się z Zamawiającym w celu potwierdzenia Usługi i poinformowania Zamawiającego o godzinie wykonania Usługi. Mikołaj kontaktuje się z Zamawiającym na podany przez Zamawiającego w Zgłoszeniu numer telefonu.
§ 8
1) Wszelkie istotne zmiany wykonania Usługi tj. zmiana godziny lub daty oraz wszelkie inne zmiany mogące naruszyć niniejszy regulamin należy niezwłocznie kierować do Wykonawcy na numer telefonu podany w zakładce „kontakt” na stronie internetowej www.mikolajnaswieta.pl/kontakt. Zmiany, o których mowa powyżej, w niniejszym paragrafie, są przyjmowane jedynie za pośrednictwem rozmowy telefonicznej, wszelkie inne sposoby kontaktu z Wykonawcą, dotyczące istotnych zmian wykonania Usługi, nie będą brane pod uwagę.
§ 9
Drobne zmiany Usługi, o których mowa w § 8 rozpatrywane są indywidualnie. Wykonawca zastrzega sobie prawo do oceny i weryfikacji stopnia zmian wniesionych przez Zamawiającego.
§10
Usługę uznaje się za wykonaną w przypadku spełnienia się poniższych przesłanek:
- Mikołaj nawiązał połączenie z Zamawiającym i odbył wideorozmowę, która trwała maksymalnie 10 minut.
- W przypadku, gdy Mikołaj próbował trzykrotnie bezskutecznie nawiązać połączenie, jednak z przyczyn nie leżących po jego stronie Usługa nie mogła zostać wykonana, taką Usługę uznaje się za wykonaną.
§ 11
Opłata za Usługę powinna być dokonana najpóźniej na 3 dni przed Wykonaniem Usługi przelewem bankowym na wskazane w emailu potwierdzającym przyjęcie Zgłoszenia konto bankowe oraz Zamawiający zobowiązany jest przesłać na właściwy adres email informacje o dokonaniu przelewu wraz z potwierdzeniem przelewu z banku, z którego wpłaty dokonał. W przypadku braku wpłaty, bądź braku przesłania informacji o przelewie wraz z potwierdzeniem przelewu na właściwy adres email uznaje się, iż Zamawiający odstąpił od Usługi . Jedynie w szczególnych przypadkach Wykonawca jest w stanie dopuścić możliwość opłaty za Usługę po wykonaniu Usługi.
§ 12
Szczególne przypadki, o których mowa w § 11 rozpatrywane są indywidualnie.
§ 13
Zamawiający, w razie nie spełnienia warunków określonych w § 11, oświadcza, iż nie jest zainteresowany Usługą, którą oferuje Wykonawca. Zamawiający jednocześnie Zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Wykonawcy Usługi. W związku z odstąpieniem od Usługi Opłata rezerwacyjna przepada. Z wyłączeniem § 12.
§ 14
W przypadku dokonania przez Zamawiającego Opłaty za Usługę i późniejszej jego rezygnacji z Usługi, Opłata jest zwracana w terminie 14 dni roboczych od dnia rezygnacji z Usługi.
§ 15
Za dzień rezygnacji z Usługi uznaje się dzień w którym, Zamawiający w razie rezygnacji z Usługi prześle na właściwy adres email informację z rezygnacją z Usługi. Rezygnacja z Usługi zostanie potwierdzona w ciągu 3 dni roboczych. Jeżeli rezygnacja z Usługi nastąpi na 3 dni przed wykonaniem Usługi, Usługę uznaje się za wykonaną i Zamawiający w przypadku niedokonania Opłaty jest zobowiązany do jej uregulowania, natomiast w przypadku, gdy Zamawiający dokonał Opłaty, Opłata przepada. Zgodnie z art. 16 ust.2 pkt 2 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny w przypadku Usług świadczonych przez Wykonawcę, Zamawiającemu nie przysługuje ustawowe prawo od odstąpienia od umowy zawartej na odległość, w terminie krótszym niż 3 dni kalendarzowe, ze względu na ściśle określony termin realizacji Usługi.
§ 16
W przypadku, gdy Wykonawca nie jest w stanie wykonać Usługi, a Usługa została potwierdzona i Opłata uiszczona, bądź została dokonana Opłata. Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu pełnej wpłaconej kwoty przez Zamawiającego Wszelkie Opłaty za wykonanie Usługi zostaną zwrócone do 14 dni roboczych od dnia poinformowania Zamawiającego o nie wykonaniu Usługi przez Wykonawcę na konto bankowe Zamawiającego, z którego wpłynęła Opłata.
§ 17
Wykonawca nie może zagwarantować wykonania Usługi przez konkretnego Mikołaja lub osobę o określonych cechach charakteru.
§ 18
1) Wykonawca Usługi gwarantuje Zamawiającemu, iż Usługa zostanie zrealizowana w przedziale godzinowym, który jest przedstawiony w § 19 pkt 1 oraz określonym przez Zamawiającego w Zgłoszeniu.
2) W przypadku braku wolnego terminu wyznaczonego przez Zamawiającego, Wykonawca skontaktuje się z Zamawiającym w celu możliwości przesunięcia terminu wykonania Usługi. W przypadku braku możliwości uzgodnienia dogodnego terminu, bądź nie wyrażenia przez Zamawiającego zgody na zmianę terminu, Zgłoszenie uznaje się za nie ważne.
§ 19
1) Realizacja Usługi dostępna jest przez cały rok kalendarzowy. Przedział godzinowy wykonania Usługi jest ustalany indywidualnie zgodnie z cennikiem podanym na stronie www.mikolajnaswieta.pl.
2) Zamawiający w Zgłoszeniu podaje termin wykonania Usługi, w trakcie potwierdzania przyjęcia Usługi do realizacji, osoba uprawniona do potwierdzenia, w razie braku wolnego terminu podanego przez Zamawiającego, kontaktuje się z Zamawiającym w sprawie możliwości zmiany określonego przez Zamawiającego w Zgłoszeniu, terminu wykonania Usługi. W przypadku nie wyrażenia przez Zamawiającego zgody na zmianę terminu Usługi stosuje się § 18 pkt 2
§ 20
1) Długość trwania Wideorozmowy to maksymalnie 10 minut. Po upływie tego czasu Mikołaj rozłącza wideorozmowę.
§ 21
Usługa może zostać zakończona jeżeli spełnione zostaną poniższe warunki:
- Mikołaj odbył wideorozmowę i trwała ona maksymalnie 10 minut.
- W przypadku, gdy Mikołaj próbował nawiązać połączenie, które było nieskuteczne. Mikołaj ma obowiązek 3 krotnie próbować nawiązać połączenie.
§ 22
W przypadku, gdy Usługa nie może zostać wykonana z winy Zamawiającego, Wykonawca nie może zapewnić Zamawiającego o późniejszym rozpoczęciu Usługi. W tym przypadku Zamawiający akceptuje, iż Opłata przepada, z zastrzeżeniem § 15.
§ 23
Wykonawca zapewnia również Usługę dla Spóźnionych Zamawiających, którzy z wielu przyczyn nie mogli wcześniej zamówić u Wykonawcy Usługi. Usługa dla Spóźnionych Zamawiających liczona jest według cennika oraz Oferty podanej na stronie internetowej www.mikolajnasiweta.pl. Natomiast zgodna z niniejszym Regulaminem.
§ 24
Usługa jest realizowana za pośrednictwem sieci Internet oraz aplikacji WhatsApp.
§ 25
1) dla Osób fizycznych wszystkie ceny podane w cenniku oferty na stronie internetowej www.mikolajnaswieta.pl są cenami brutto (z podatkiem VAT).
2) dla osób prawnych, placówek edukacyjno-wychowawczych oraz podmiotów bez osobowości prawnej ceny podane w cenniku na stronie internetowej www.mikolajnaswieta.pl są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
§ 26
Wszelkie reklamacje, bądź skargi mogą być składane drogą email na właściwy adres email Wykonawcy tj. reklamacja@mikolajnaswieta.pl lub listownie na adres podany w niniejszym Regulaminie.
§ 27
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji Usługi z powodu nieprzewidzianych okoliczności, które są poza kontrolą Wykonawcy, takich jak opóźnienia wynikające z trudnych warunków pogodowych, wyłączenia sieci Internet, klęsk żywiołowych, strajków, wojny czy innych czynników mających wpływ na wykonanie Usługi, a nie wynikających z winy Wykonawcy.
§ 31
Wszelkie spory, bądź przypadki nie określone w niniejszym Regulaminie, rozpatrywane są indywidualnie, dla każdego Zamawiającego.
§ 32
Akceptacja powyższego Regulaminu jest dobrowolna, lecz wiążąca obie strony.
§ 33
Wszelkie przytoczone pojęcia występujące w powyższym Regulaminie są pojęciami umownymi, stworzonymi wyłącznie na potrzeby niniejszego Regulaminu.
§ 34
Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 20 listopada 2020 roku wraz z późniejszymi zmianami.